Daňové formuláře

Formuláře
Daňové formuláře
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň příjmů právnických osob
DPH
Silniční daň
Daň z nemovitosti
Dědická daň
Darovací daň
Daň z převodu nemovitosti
Daň z nabytí nemovitých věcí
Spotřební daň
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Čísla účtů finančních úřadů
Ochrana osobních údajů

Zákony
o dani silniční
o dani z přidané hodnoty
o dani z nemovitosti
o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti
o daních z příjmů
o spotřebních daních
o sociálním pojištění
o zdravotním pojištění

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Daň darovací od 1.1.2014 osvobození

Základní informace o dani darovací

Předmět a základ daně darovací

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou nebo právnickou osobou. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací, clo a daň placené při dovozu. Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

Zákon o dani darovací

Bližší informace naleznete v zák. č. 357/1992 Sb., zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění.

Darovací daň - formuláře

Vyměřovací řízení - darovací daň 2014

Přiznání k darovací dani (interaktivní formulář)

Pokyny k vyplnění přiznání k darovací dani

Příloha k přiznání k dani darovací

Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (interaktivní formulář)

Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (interaktivní formulář)

Pokyny k přiznání k dani darovací
- při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona

Důležité

Pro práci s interaktivními formuláři doporučujeme Adobe Reader 8.0 nebo novější.